Fqcn java

Мнение 1: Напълно квалифицирано име на клас (Fully Qualified Class Name - FQCN) в Java се отнася до името на пакета и класа на конкретен клас в Java. То се използва за уникално идентифициране на Java класовете в контекста на едно и също приложение или софтуерен пакет, който се разработва. FQCN са от съществено значение за гарантиране, че класовете са правилно препратени и могат да бъдат намерени от други части на приложението или от други приложения, които може да се наложи да ги използват. Често пъти FQCN улесняват кодирането, като осигуряват допълнителна организация и структура в архитектурата на приложението. Освен това те могат да подобрят гъвкавостта на кода, тъй като не са обвързани с конкретни файлови пътища или местоположения, което улеснява мигрирането и поддържането на компоненти в различни тетрадки или хост машини.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика