Js float

Мнение 1: Типът данни float в JavaScript е мощен инструмент за писане на уеб приложения, тъй като позволява на разработчиците да съхраняват, обработват и манипулират десетични числа. Този тип данни е особено полезен при събиране на потребителски данни или извършване на изчисления, включващи нецелочислени числа, например цени на валута. Освен това много функции в езика връщат float стойност като отговор. Например при измерване на изтеклото време с функцията setTimeout() върнатата стойност често е число с плаваща запетая. С подходящи техники за програмиране и разбиране на работната среда, в която се използват плаващи числа, разработчиците могат да създават сложни приложения за потребители от всички нива.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика