Тема

Можете ли да споделите пример за for цикъл в Python, който сте написали?

20 December, 2022 Явор Тасев 5

Отговори (5):

 • Автор: Емилия Жендов
  21.12.2022

  def example_for_loop(length)
  for i in range(0, length)
  print("Итерация {}: {}".format(i, i*i))

  example_for_loop(10)

 • Автор: Галина Станева
  21.12.2022

  def print_squares(n): for i in range(1, n+1): print(i*i)

  Това е много прост пример за цикъл for в Python. Кодът ще отпечата квадратите от 1 до n включително.

 • Автор: Ивайло Русева
  20.12.2022

  def print_multi(numbers)
  for number in numbers
  print("{} = {}".format(number, numbers[number]))
  def main()
  numbers = [1, 5, 7, -2]
  print_multi(numbers)
  if __name__ == "__main__"
  main()

 • Автор: Ивелина Добрева
  20.12.2022

  def print_squares(numbers)
  for i in numbers
  print(i*i, end=' ')
  def main()
  n = int(input())
  print_squares(range(1, n+1))
  main()

 • Автор: Биляна Драганова
  20.12.2022

  def printSum(numbers)
  сума = 0
  for number in numbers
  total = total + number
  print("Сумата на числата е ", total)

  printSum([1, 2, 3]) # отпечатва "Сумата на числата е 6"