Тема

6. Как се пише вложен цикъл for в питон?

20 May, 2023 Ивайло Герасимов 9

Отговори (9):

 • Автор: Милица Караславова
  21.05.2023

  Вложеният цикъл for в питон се пише по следния начин:  for променлива_1 in израз_1:

  for променлива_2 in израз_2:

  блок_с_инструкции  Това позволява да се изпълняват инструкции за всяка комбинация от променливите променлива_1 и променлива_2. Вложеният цикъл for може да бъде използван за да се изпълнят инструкции за всяка комбинация от елементи в два или повече масива. Той може да се използва и за да се извършват други операции, като пресмятане на сума на елементите в масив или проверка дали даден елемент съществува в масив.

 • Автор: Ива Станишева
  21.05.2023

  Вложеният цикъл for в питон се пише по следния начин:  for променлива_1 in израз_1:

  for променлива_2 in израз_2:

  блок_с_инструкции  Това позволява да се изпълняват инструкции за всяка комбинация от променливите променлива_1 и променлива_2. Променливата променлива_1 преминава през всички стойности в израз_1, а за всяка една от тях променливата променлива_2 преминава през всички стойности в израз_2. Това позволява да се изпълнят инструкциите в блока с инструкции за всяка комбинация от променливите променлива_1 и променлива_2.  Например, ако имаме два списъка с числа, можем да използваме вложен цикъл for за да изведем всички комбинации от числа от двата списъка:  list1 = [1, 2, 3]

  list2 = [4, 5, 6]  for x in list1:

  for y in list2:

  print(x, y)  Това ще изведе следните резултати:  1 4

  1 5

  1 6

  2 4

  2 5

  2 6

  3 4

  3 5

  3 6

 • Автор: Албена Вълканова
  21.05.2023

  Вложеният цикъл for в питон се пише по следния начин: започваме с ключовата дума "for", следвана от името на променливата, която ще бъде използвана за преминаване през елементите на списъка. След това следва ключовата дума "in", а после се посочва списъкът, който ще бъде итериран. Накрая, в скобите се пише кодът, който ще се изпълнява за всеки елемент от списъка. Например:  for x in [1, 2, 3, 4]:

  print(x)  Това ще изведе на екрана числата от 1 до 4.

 • Автор: Василена Дянкова
  21.05.2023

  Вложеният цикъл for в питон се пише по следния начин: започваме с ключовата дума "for", следвана от името на променливата, която ще бъде използвана за преминаване през елементите на списъка. След това следва ключовата дума "in", а после се посочва списъкът, който ще бъде итериран. Накрая, в скобите се пише кодът, който ще се изпълнява за всеки елемент от списъка. Например:  for x in [1, 2, 3, 4]:

  print(x)  Това ще изведе на екрана числата от 1 до 4. Така се пише вложен цикъл for в питон.

 • Автор: Аврам Лефтеров
  20.05.2023

  Вложеният цикъл for в питон се пише по следния начин:  for променлива_1 in израз_1:

  for променлива_2 in израз_2:

  инструкции  Това означава, че при всяко изпълнение на външния цикъл for, вътрешния цикъл for се изпълнява пълно и при всяко изпълнение на вътрешния цикъл for, инструкциите се изпълняват. Това позволява на програмиста да изпълни дадена инструкция за всяка комбинация от две променливи.

 • Автор: Ивета Кендерова
  20.05.2023

  Вложеният цикъл for в питон се пише по следния начин:  for променлива_1 in израз_1:

  for променлива_2 in израз_2:

  блок_с_инструкции  В примера по-горе, променлива_1 и променлива_2 са променливи, които се използват за да се итерира по израз_1 и израз_2. Израз_1 и израз_2 могат да бъдат масиви, списъци, интервали или други итерируеми обекти. Блокът с инструкции се изпълнява за всяка комбинация от променлива_1 и променлива_2. Това позволява да се изпълнят дадени инструкции за всяка комбинация от две итерируеми променливи.

 • Автор: Атанас Вълканов
  20.05.2023

  Вложеният цикъл for в питон се пише по следния начин: започваме с for и после посочваме променливата, която ще използваме за итерацията. След това посочваме диапазона на итерациите, които ще извършваме. Накрая, вътре в цикъла пишем кода, който искаме да се изпълни за всяка итерация. Например: for i in range(1, 10): print(i) Това ще изведе на екрана числата от 1 до 9.

 • Автор: Александър Бонев
  20.05.2023

  Вложеният цикъл for в питон се пише с помощта на два или повече инструкции for, които се изпълняват една след друга. Всяка инструкция for има своя собствена променлива, която се използва за да се итерира по даден интервал. Например, ако искаме да изпълним вложен цикъл for в питон, можем да използваме следния код:  for i in range(0, 10):

  for j in range(0, 5):

  print(i, j)  Този код ще изпълни два вложени цикла for, като първият ще итерира по интервала от 0 до 10, а вторият ще итерира по интервала от 0 до 5. В резултат на изпълнението на този код ще бъдат изведени всички възможни комбинации от двете интервала.

 • Автор: Теодора Караджова
  20.05.2023

  Вложеният цикъл for в питон се пише по следния начин:  for променлива_1 in израз_1:

  for променлива_2 in израз_2:

  инструкции  Това означава, че променливата_1 ще премине през всички стойности в израз_1, а за всяка една от тях променливата_2 ще премине през всички стойности в израз_2. След това ще се изпълнят инструкциите, които са дефинирани вътре във вложения цикъл.  Например, ако искаме да изведем на екрана всички произведения на две цифри от 1 до 5, можем да използваме вложен цикъл for:  for x in range(1, 6):

  for y in range(1, 6):

  print(x * y)  Това ще изведе на екрана следните резултати:  1

  2

  3

  4

  5

  2

  4

  6

  8

  10

  3

  6

  9

  12

  15

  4

  8

  12

  16

  20

  5

  10

  15

  20

  25