Тема

Какви са някои често срещани употреби на циклите for в Python?

21 April, 2022 Теодора Атанасова 6

Отговори (6):

 • Автор: Деян Андреев
  22.04.2022

  Цикълът for е програмна конструкция, която ни позволява да изпълним оператор или група от оператори няколко пъти. Цикълът for изпълнява кодовия блок веднъж преди първата итерация, след това отново преди втората итерация и т.н.

  Синтаксисът на цикъл for в Python е както следва:

  за i в диапазон (0, 10):

  print("Здравей свят!")

  Този кодов блок ще отпечата "Hello World!" десет пъти.

 • Автор: Александър Петков
  22.04.2022

  Цикълът for е една от най-често срещаните програмни конструкции в Python. Позволява многократно изпълнение на блок от код.

  Синтаксисът на цикъл for в Python изглежда така:

  за в :

  # Следният код отпечатва всички числа от 0 до 10:

  за i в диапазон (0,11):

  печат(i)

 • Автор: Чавдар Асенов
  22.04.2022

  Цикълът for е конструкция на езика за програмиране, която ни позволява да кажем на компютъра да изпълнява определен набор от инструкции многократно. Често се използва, когато трябва да направим едно и също нещо много пъти.

  Синтаксисът за цикъл for в Python изглежда така:

  за i в диапазон (0, 10):

  print("Hello") # отпечатва "Hello" 10 пъти
  Това изявление казва на компютъра да изпълни следния код 10 пъти. Променливата "i" започва от 0 и се увеличава с 1 с всяка итерация, поради което преминава от 0-9. Последният път, когато се изпълни, ще върне 9 и ще спре изпълнението на кода, тъй като няма повече повторения след тази точка.

 • Автор: Радомир Налбантов
  21.04.2022

  Цикълът for изпълнява определен кодов блок веднъж, преди да провери условния израз. Ако условният израз се оцени на вярно, тогава той ще изпълнява цикъла отново и отново, докато се оцени като false.

 • Автор: Аврам Попов
  21.04.2022

  Цикълът for е структура за управление на програмиране, която ви позволява да преглеждате поредица от стойности. Това е най-простата форма на цикъл в Python и обикновено се използва за итерация през списък или кортеж.

  Синтаксисът на цикъла for в Python е както следва:

  за променлива в последователност:

  # направи нещо

  Този код ще накара променливата да поеме всяка стойност в последователността, една по една, преди да продължи да изпълнява кода в къдравите скоби {}. Променливата може да бъде всяко име, което изберете, но не трябва да има никакви интервали.

 • Автор: Венелин Тасев
  21.04.2022

  Цикълът for е един от най-често срещаните цикли в програмирането на Python и се използва за итерация на елементи в последователност, като се изпълнява блок код за всеки елемент. Цикъл for може да се използва, когато броят на повторенията е известен предварително или когато трябва да се изчисли броят на повторенията.