10 инструмента, които се използват в QA

15.11.2023 Admin 71
Quality Assurance (QA) включва различни инструменти и методи, предназначени да осигурят, че продуктите или услугите съответстват на определени стандарти за качество. Software Academy предлага 10 инструмента за качествена проверка на качеството.

1. Тестови случаи и сценарии
Тестовите случаи и сценарии са основен инструмент в областта на тестването на софтуер и QA и определят стъпките, които трябва да бъдат изпълнени, и очакваните резултати за тестването на конкретна функционалност или компонент - подробни инструкции за проверка на конкретни аспекти на функционалността или компонента на софтуерен продукт. Тестовите случаи се определят на база на изискванията на клиента, функционалните изисквания и дизайн спецификациите, като могат да бъдат класифицирани спрямо различни аспекти като функционални, неговиране, интеграционни, изпълнение, сигурност и други. Тестовите случаи и сценарии са ключов елемент от QA процеса и играят решаваща роля в гарантирането на качеството на софтуерните продукти, предоставяйки структуриран и систематичен начин за тестване и осигуряване на сигурност, че продуктът отговаря на очакванията на потребителите.


2. Тестови автоматизирани инструменти
Тестовите автоматизирани инструменти са софтуерни програми, които се използват за автоматизиране на изпълнението на тестови случаи, което води до по-ефективно, по-бързо и по-прецизно тестване на софтуерни продукти. Изборът на конкретен инструмент зависи от изискванията на проекта, технологията, която се използва, и предпочитанията на екипа за QA. Тези инструменти предоставят средства за създаване, изпълнение и анализ на резултатите от автоматизирани тестове, като това са програми, автоматизиращи изпълнението на тестови случаи, улеснявайки тестването на повтаряеми задачи, и примери включват Selenium за уеб приложения и JUnit за Java, които сасамо малка част от наличните тестови автоматизирани решения.  

3. Управление на дефектите (Defect Tracking)
Управлението на дефектите (Defect Tracking) е важна част от целия процес на управление на качеството на софтуерния продукт, като този процес включва откриването, документирането, проследяването и отстраняването на дефектите или проблемите, открити по време на тестване или експлоатация на софтуерния продукт. Инструментите за управление на дефектите предоставят средства за структуриране и систематично следене на този процес, сред които са Jira, Bugzilla, Trello, Redmine, както и много други. Тези инструменти са от съществено значение за осигуряване на ефективен и систематичен процес на управление на дефектите в разработката на софтуер.


4. Интеграция на среда за тестване
Интеграцията на среда за тестване е важен аспект от процеса на разработка и тестване на софтуер, като този процес включва създаването на контролирана среда, където могат да се изпълняват тестове, без да се засяга производствената среда. Интеграцията на среда за тестване играе ключова роля в ускорението на цикъла на разработка и подобряването на качеството на софтуерните продукти, като същевременно осигурява, че тестването се извършва в контролирани условия.


5. Continuous Integration (CI) и Continuous Deployment (CD) инструменти
Continuous Integration (CI) и Continuous Deployment (CD) са методологии в разработката на софтуер, които насърчават честите и автоматизирани промени в кода, сборка, тестване и доставка на нови версии на софтуерния продукт. Инструментите за CI/CD се използват за автоматизиране на тези процеси, което допринася за по-гъвкав и устойчив развой, като подпомагат екипите за разработка и тестване да автоматизират и оптимизират процесите на разработка и доставка и същевременно осигуряват бърз и стабилен цикъл на разработка.


6. Инструменти за измерване на кодовата покривност и качеството на кода
Измерването на кодовата покриваемост и качеството на кода е важна част от разработката на софтуер, тъй като помага за идентифицирането на проблеми в кода, подобряването на четимостта му и гарантирането на съответствие с най-добрите практики. Тези инструменти предоставят подробни анализи и статистика за качеството на кода, което е от ключово значение за поддържането и развитието на здрав и устойчив софтуер, като примери са SonarQube или Code Climate, които анализират кода за потенциални проблеми и дават обратна връзка за подобрения.  Използването им в съчетание с CI/CD инструменти помага за автоматизацията на процесите на разработка и гарантира, че новият код се влиза в продуктивната среда след задълбочен анализ и тестове. 


7. Performance Testing инструменти
Извършването на тестове за производителност е критичен етап в разработката на софтуер, тъй като гарантира, че системата е способна да се справи със заявения обем от данни и потребители. Тези инструменти играят ключова роля в оценката на производителността на софтуерни системи, като предоставят ценна информация за това как те ще се справят при натоварване в реални условия. За оценка на производителността на системата се използват JMeter за тестване на товар или New Relic за мониторинг на производителността. Използването на подобни инструменти е от съществено значение за гарантиране на доброто функциониране на софтуерните приложения, особено в среда с висока натовареност.


8. Инструменти за сигурност тестване (Security Testing)
Сигурностното тестване е важен аспект от цялостния процес на разработка на софтуер, който се занимава с откриването и отстраняването на сигурностни уязвимости. OWASP ZAP и Burp Suite, например, помагат за идентифициране на тези потенциални заплахи на сигурността. OWASP ZAP е инструмент за сигурностно тестване на уеб приложения, предоставящ автоматизирани атаки и анализ на сигурността, а Burp Suite е комплексен инструмент за тестване на уеб приложения, който включва функционалности за сканиране, проксиране и анализ на сигурността. Проксирането е техника, при която един компютър (познат като прокси сървър) действа като посредник между потребителя и целевия уебсайт или услуга. Тези инструменти за сигурностно тестване помагат на разработчиците и сигурностните експерти да идентифицират и отстраняват потенциални сигурностни проблеми в софтуерните приложения и инфраструктурата, като с тяхната помощ може да се осигури по-висока степен на надеждност и да се предотвратят различни видове атаки.


9. Тестови околности и данни за тестване
Тестовите околности и данни за тестване са от съществено значение за качествен и ефективен софтуерен процес, като примери за инструменти, които помагат за създаването на различни околности и данни за тестване, са Docker за контейнеризация и Faker за генериране на данни. Docker предоставя контейнеризация, която позволява лесно създаване, разпространение и изпълнение на софтуерни приложения в изолирани среди а Faker е библиотека за генериране на случайни данни, полезна за създаване на тестови данни. Тези инструменти играят важна роля в създаването на устойчиви, лесно управляеми и лесно възпроизводими тестови среди и данни, допринасяйки за улесняване на разработчиците и тестерите при изграждането и поддържането на тестови инфраструктури и данни.


10. Collaboration и Communication Tools
Инструментите за комуникация и сътрудничество играят важна роля в успешното функциониране на екипите по проекти, като предоставят средства за обмяна на информация, координация на задачи и управление на проектни ресурси. Примери за комуникационни инструменти, които подпомагат екипите да комуникират и сътрудничат по проекта, са Slack, Microsoft Teams или Confluence. Slack е платформа за моментална комуникация, която предоставя канали, чатове и интеграции с различни приложения, Microsoft Teams е интегрирана платформа за сътрудничество, комуникация и обмен на файлове, част от Microsoft 365, а Confluence е платформа за сътрудничество, която предоставя възможности за създаване на документация, обмен на идеи и работа по проекти. Тези инструменти улесняват комуникацията, координацията и сътрудничеството в екипите, осигурявайки ефективен и организиран начин за управление на проекти и задачи, и интеграцията между тези инструменти позволява на екипите да работят по-ефективно и да подобрят комуникацията си.

Quality Assurance (QA) играе ключова роля в разработването на софтуер, осигурявайки висок стандарт на качество и функционалност. Процесът на QA включва разнообразни инструменти и методи, които се използват за откриване и отстраняване на дефекти, подобряване на производителността и гарантиране на удовлетворение на потребителите. Способността на QA да проследява стандарти за качество, да осигурява съответствие с изискванията и да поддържа висок стандарт на изпълнение прави този процес от съществено значение за постигане на успех и дългосрочна устойчивост на софтуерните продукти. С постоянната еволюция на инструментите и методите, QA остава неотделим компонент от иновативния свят на софтуерната индустрия, като се повишава нуждата от квалифицирани специалисти. Software Academy осъзнава това търсене и затова провежда обучителен курс, който не само предоставя теоретични знания, но и развива практически умения, необходими за успешна кариера в областта на Quality Assurance.
Уникалната стойност на обучението е във възможността за придобиване на самостоятелни умения, които курсистите могат веднага да приложат в реалния софтуерен свят. След като успешно завършат курса, бъдещите специалисти не само получават заслужена професионална квалификация, но и държавна диплома, валидна в целия Европейски съюз. Това им дава сигурността и признанието, които са им необходими при търсенето на работа както в България, така и в чужбина.

Последни новини

08 Dec 2023

Регулирането на изкуствения интелект е тема за дискусия в Европейския съюз

Сагата с Open AI ясно демонстрира, че управлението на мощни системи за изкуствен интелект (AI) изисква внимателно регулиране от страна на демократичните институции. Въпреки повърхностни твърден...
08 Dec 2023

Чат ботът Gemini на Google ще бъде достъпен от следващата година

В сряда Google представи новаия си модел на изкуствен интелект, наречен Gemini, в чат бота си Bard. Според компанията този модел превъзхожда в разсъждателни способности ChatGPT и други конкуренти.Търсач...